Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp Quản lý (OSHA) vừa ban hành một quy tắc đề xuất để cải thiện an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc thông qua cải thiện theo dõi chấn thương nơi làm việc và bệnh tật. Việc công bố theo Cục thống kê lao động phát hành tai nạn lao động hàng năm và báo cáo Bệnh, mà ước tính rằng ba triệu công nhân bị thương trong công việc vào năm 2012.

Theo Trợ lý Ngoại trưởng Lao động về an toàn nghề nghiệp và sức khỏe Tiến sĩ David Michaels 'với những thay đổi được đề xuất trong quy định này, người sử dụng lao, nhân viên, các chính phủ và các nhà nghiên cứu sẽ có quyền truy cập tốt hơn để dữ liệu đó sẽ khuyến khích giảm trước các mối nguy hiểm và dẫn đến các chương trình cải tiến để giảm mối nguy hiểm tại nơi làm việc và ngăn ngừa chấn thương, bệnh tật và tử vong. các đề nghị không thêm bất kỳ yêu cầu mới để lưu giữ hồ sơ, nó chỉ đổi bổn phận của chủ sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động để truyền tải những hồ sơ này để OSHA '.

Được biết, công chúng sẽ có 90 ngày, thông qua ngày 06 tháng hai năm 2014, đóng góp ý kiến
​​bằng văn bản về quy tắc được đề xuất. Vào ngày 09 tháng một năm 2014, OSHA sẽ tổ chức một cuộc họp cộng đồng về luật đề nghị ở Washington, DC Một Federal Register thông báo công bố cuộc họp công cộng sẽ được công bố trong thời gian ngắn. 
OSHA dự định sửa đổi các quy định lưu trữ hồ sơ hiện tại của mình để thêm yêu cầu cho việc nộp hồ sơ điện tử của chấn thương và bệnh tật sử dụng lao động thông tin đã được yêu cầu phải giữ theo tiêu chuẩn hiện hành, Phần 1904. Yêu cầu mới được đề xuất đầu tiên là đối với cơ sở với hơn 250 nhân viên ( và những người đã yêu cầu phải giữ hồ sơ) để tiện điện tử gửi ngay hồ sơ trên cơ sở hàng quý để OSHA.

OSHA cũng đang đề xuất rằng các cơ sở có từ 20 nhân viên trở lên, trong ngành công nghiệp nhất định với tỷ lệ thương tích và bệnh tật cao, được yêu cầu nộp bằng điện tử chỉ tóm tắt của họ về chấn thương và bệnh tật công việc liên quan đến OSHA mỗi năm một lần. Hiện nay, nhiều công ty như báo cáo thông tin này để OSHA dưới Initiative dữ liệu của OSHA.

Để xây dựng một nền văn hóa an toàn, tổ chức phải tạo ra một môi trường an toàn lao động, và một nhận thức và hiểu biết về cách liên tục cải thiện môi trường đó.

Thực tế chấn thương nơi làm việc là hầu hết các vụ tai nạn - nếu không phải tất cả trong số họ - là 100% có thể ngăn ngừa thông qua các nỗ lực huấn luyện an toàn liên tục và sử dụng các thiết bị bảo hộ thích hợp. Khi bạn dành thời gian để làm theo thông qua việc cung cấp đào tạo và thiết bị bạn rất nhiều cải thiện phúc lợi của người lao động và bảo vệ công ty bảo hộ lao động của bạn từ phát sinh chi phí bồi thường lao động đắt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét